Choď na obsah Choď na menu

Univerzita tretieho veku

Fenomén starnutia spoločnosti je vo vyspelých krajinách závažným a aktuálnym spoločenským problémom. Štruktúra vekovej skladby obyvateľstva sa mení a neustále narastá počet ľudí v postproduktívnom veku, ktorí sa vďaka skvalitňovaniu zdravotnej a sociálnej starostlivosti dožívajú vysokého veku pri zachovaní vlastných fyzických i psychických síl.

Po vstupe do dôchodku sa výrazne mení časová štruktúra dňa seniorov. Čas predtým strávený v práci sa stáva voľným časom, ktorý teraz vystupuje v nových dimenziách. Človek má dostatok priestoru venovať sa činnostiam, ktorým sa nemohol venovať z dôvodu nedostatku voľného času v dobe, keď bol zamestnaný. Jednou z možností napĺňania vzdelávacích potrieb a rozvoja záujmov starších ľudí je aj ich edukácia na univerzitách tretieho veku.

Prvá univerzita tretieho veku (ďalej UTV) vznikla vo Francúzsku v roku 1973 v Toulouse, jej zakladateľom bol profesor práva Pierre Vellas. V priebehu niekoľkých rokov sa univerzity rozšírili v ďalších krajinách – v súčasnosti je vo svete vyše 1700 UTV. Na Slovensku vznikla prvá univerzita tretieho veku v roku 1990 v Bratislave pri Univerzite Komenského a postupne takéto univerzity vznikali a vznikajú aj v ďalších mestách s vysokými školami.

Na Prešovskej univerzite bolo zriadené Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj UTV. Projekt UTV vypracoval a jej odbornú garanciu zabezpečuje Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU. Vznikom UTV sa Prešovská univerzita zaradí medzi tie univerzity, ktoré napĺňajú svoje poslanie v oblasti celoživotného vzdelávania aj vo vzťahu k takejto vekovej kategórii obyvateľstva. UTV pri Prešovskej univerzite požiada o členstvo v nasledovných inštitúciách: Asociácia UTV na Slovensku ASUTV, Svetová asociácia Univerzít tretieho veku AIUTA, Európska federácia starostlivosti o starších študentov EFOS, Federácia starostlivosti o starších EURAG.

Univerzita tretieho veku je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia ľudí primárne orientovaná na seniorov, avšak otvorená aj pre ľudí v preddôchodkovom veku. Je zakladaná v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike vymedzeného zákonom č. 386/1997 Z. z. (Zákon o ďalšom vzdelávaní). Svojou koncepciou, poslaním a funkciami nadväzuje na gerontologický program UNESCO a Memorandum o celoživotnom učení, ktorý je jedným zo základných dokumentov Európskej únie v oblasti vzdelávania.

Základnou úlohou UTV pri PU je optimálnym spôsobom sprostredkovať vedecké poznatky vo vybraných odboroch starším ľuďom a ľuďom, ktorí sa nemôžu z rôznych dôvodov aktívne zapájať do každodenného pracovného procesu.

Poslaním UTV pri PU je:

  • prispievať k zabezpečeniu práva starších ľudí na vzdelanie,
  • vytvárať nový kvalitný životný program, prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času,
  • prispievať k rozširovaniu a prehlbovaniu poznatkov a poskytovať najnovšie informácie z oblasti vedy, techniky, umenia a spoločenského diania,
  • pomáhať k integrovaniu sa seniorov do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období ich vstupu do dôchodku a počas dôchodku,
  • pomáhať seniorom prekonávať pocit samoty, čím sa do istej miery zabraňuje vzniku sociálnej izolácie,
  • prispievať k zlepšeniu psycho-fyzickej kondície u seniorov a spomaľovaniu starnutia,
  • zlepšiť kvalitu života prostredníctvom vzdelávacích programov rôzneho odborného zamerania a ďalších spoločenských a záujmových aktivít.

Forma, ktorou sa výučba realizuje, teda dialóg dvoch rovnocenných strán (učiteľ a poslucháč) obohacuje samotného študenta, ale rovnako i pedagóga, ktorý získava nové pedagogické a odborné skúsenosti. Študenti sa aktívne zapájajú do vyučovacieho procesu, teda nie sú len pasívnymi poslucháčmi, stávajú sa aj aktívnymi kolegami